Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B12 C2 C7 22 44 66
Estudo de casos B12 C2 C7 20 40 60
Saídas de campo B12 4 0 4
Traballos tutelados B12 C2 C7 2.5 5 7.5
Proba obxectiva B12 C7 2.5 0 2.5
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado