Temas Subtemas
As políticas públicas de protección civil e o réxime xurídico-constitucional da protección civil como servizo público. Análise dos riscos. A planificación da protección civil. 1. A protección civil como servizo público.
2. O réxime xurídico do sistema español de protección civil no marco da Unión Europea.
3. A organización administrativa estatal, autonómica e local dos servizos de protección civil.
4. Os riscos como obxecto de atención do servizo público de protección civil e a súa orixe como criterio de clasificación. Os riscos naturais, antrópicos, tecnolóxicos.
5.Plans territoriais, Plans especiais, outros plans de protección civil.
A intervención nos riscos 1. As mercadorías perigosas.
2. Técnicas e procedementos de intervención en accidentes con substancias radioactivas.
3. Técnicas e procedementos de intervención en accidentes con risco biolóxico.
4. Emerxencias por incendios forestais.
5. Incendios en contornas urbanas e industriais.

Os recursos de intervención e a coordinación de emerxencias. A tecnoloxía aplicada á xestión de emerxencias.
1. Os centros de coordinación de emerxencias.
2. O teléfono único de emerxencias.
3. Coordinación e mando das emerxencias no terreo.
4. Servizos de prevención e extención de incendios.
5. As forzas e corpos de seguridade.
6. Os recursos sanitarios.
7. Voluntariado de protección civil.
8. As comunicacións. Os sistemas de información xeográfica. As aplicacións de análises de consecuencias en accidentes con substancias perigosas. O sistema integrado de xestión de urxencias e emerxencias. Simuladores de incendios forestais. A xestión da calidade da xestión de emerxencias.
Psicoloxía das emerxencias. 1. Intervención psicoloxica en catástrofes e emerxencias.
Emerxencias no medio acuático 1. Prevención de riscos no medio acuático.
2. Tratamento prehospitalario de victimas de accidentes no medio acuático.
3. Soporte vital básico y Cadena de supervivencia.