Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 B4 5 30 35
Proba obxectiva A9 A10 B1 C1 3 17 20
Estudo de casos B2 C3 C5 14 30 44
Solución de problemas B3 C6 C7 5 25 30
Sesión maxistral B5 C4 C8 15 5 20
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado