Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de comprender o funcionamento celular a través da súa organización estructural AI6
AI7
BI5
BI9
CM1
Capacidade de aplicar técnicas inmunohistoquímicas para a localización de compoñentes celulares AI1
AI2
AI13