Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Sesions presenciáis de 60 minutos de duración aproximada sobre os contidos correspondentes ao programa. Para un mellor aproveitamento destas sesions, recoméndase que o alumno teña leído previamente pola súa conta os aspectos fundamentais de ditos temas nos textos recomendados.
Análise de fontes documentais Consistirá na lectura individual de artigos recentes de Biología Celular designados polo profesor e que complementan ou completen os contidos das sesions maxistrales. En sesions presenciais cada alumno expondrá en tiempo limitado un breve resumo do artigo asignado e que servirá de base para a discusión dirixida posterior. Asemade, presentarase un breve resumo gráfico ("Graphical abstract") de cada tema presentado que porase a dispor dos participantes do curso na páxina da asignatura.
Prácticas de laboratorio Consistirá na aplicación de métodos inmunohistoquímicos para a análise e estudo de determinados aspectos estructurais celulares.
Proba mixta Consistirá na realización dun exame sobre os contidos da asignatura, con preguntas de tipo test e/ou preguntas de resposta breve.