Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A7 8 16 24
Análise de fontes documentais A6 A13 B5 B9 C1 4 12 16
Prácticas de laboratorio A1 A2 10 20 30
Proba mixta A6 2.5 0 2.5
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado