Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A6 A13 B5 B9 C1 valorarase o grao de comprensión do tema e a súa exposición resumida no tempo indicado. Asemade, valorarase o resumo gráfico e a participación activa na discusión doutras exposicions. 30
Proba mixta A6 Consistirá en preguntas de resposta curta e de resposta múltiple, de ordenación, de completar ou de asociación sobre os contidos dos temas tratados nas sesions maxistrais, discusions dirixidas e seminarios. 70
 
Observacións avaliación

Os alumnos semipresenciais substituirán a participación actividade de análise de
fontes documentais (Journal Club) por un único artigo de
revisión escrito dalgún aspecto relacionado coa axenda e acordou co
profesor, mantendo o seu valor na avaliación na primeira convocatoria

Excepcionalmente,
no caso de que o / a estudante, por razóns xustificadas (estudantes con adicación parcial ou circunstancias específicas de aprendizaxe e apoio á
diversidade) non poda realizar todas as probas de avaliación
continua, o Profesor adoptará as medidas considere adecuadas para evitar perxudicar a súa clasificación por estes motivos.

No caso da segunda convocatoria do ano en curso (exames de xullo) realizarase unha proba
mixta coa consideración de 100% para a nota final,
tanto no caso dos / as alumnos / as presenciáis como semipresenciáis.

Os alumnos/as semipresenciáis poderán facer o seu exame de xeito presencial na data establecida ou on line (via moodle ou skype).

A Matrículas de Honra serán concedidan entre os alumnos/as que se presentaron na primeira oportunidade de cada convocatoria.