Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de análise e síntese (localización de problemas e identificación das causas e a súa tipoloxía). AM20
BM1
Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humans, materiais, información e infraestructuras). BM2
Capacidade de xestión da información (con apoio de tecnoloxías da información e as comunicacións). BM3
Capacidade de planificación e elaboración de estudios técnicos en biotecnoloxía microbiana, vexetal e animal. BM4
Capacidade de identificar problemas, buscar solucións e aplicalas nun contexto biotecnolóxico profesional ou de investigación. BM5
Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións tomadas. BM6
Capacidade para formular xuicios sobre a problemática ética e social, actual e futura, que plantea a Biotecnoloxía. BM7
Capacidade de comunicación eficazmente coa comunidade científica, profesional e académica, así como con outros sectores e medios de comunicación. BM8
Capacidade de Traballo en equipo multidepartamental dentro da empresa BM9
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvimiento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. BM10
Racionamiento crítico e respeto profundo pola ética e a integridade intelectual. BM11
Adaptación a novas situacións legais, ou novedades tecnolóxicas así como a excepcionalidades asociadas a situacións de emerxencia. BM12
Aprendizaxe autónomo. BM13
Liderazgo e capacidade de coordinación. BM14
Sensibilización de face á calidade, co medioambiente, o consumo responsable dos recursos, así como coa recuperación e tratamento de residuos. BM15
Coñecer e saber aplicar os sistemas de control de calidade vixente. AM12
Coñecer todos os aspectos legais no ámbito da Biotecnoloxía. AM19
Saber implantar os sistemas de calidade e seguridade en laboratorios e empresas de acordo coas normativas vixentes. AM11
AM20
BM1