Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Simulación A12 A19 A20 B1 B2 B3 B6 B9 B11 B14 3 9 12
Sesión maxistral A11 A12 A19 A20 B3 B12 B13 B15 24 36 60
Estudo de casos B4 B5 B7 B8 B9 B10 7.5 12 19.5
Proba mixta A12 A19 A20 B12 B13 B15 3 9 12
 
Atención personalizada 9 0 9
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado