Temas Subtemas
Tema 1: Calidade e empresa
1.1 Concepto de calidade.
1.2 Evolución concepto de calidade.
1.3 Estratexias de calidade.
1.4 Ferramentas básicas da calidade.
1.5 Principios da calidade total.
Tema 2: Infraestructura da Calidade e Seguridade Industrial. 2.1 Norma e normalización.
2.2 Organismos de normalización.
2.3 A certificación.
2.4 A acreditación.
Tema 3: Sistemas de Xestión de Calidade. 3.1 Definición de sistemas de xestión de calidade.
3.2 Modelos de xestión de calidade
3.3 Modelo EFQM.
3.4 Norma UNE-NISO 9001
3.5 A certificación ISO 9001 no mundo.
Tema 4: Auditorias de Calidade. 4.1 Definición e obxectivos das auditorias.
4.2 Tipos de auditorias.
4.3 Norma ISO 19011
4.4 Sistemática das auditorias.
Tema 5: A acreditación de laboratorios: norma UNE-EN ISO 17025 5.1 Antecedentes.
5.2 Obxectivos da norma UNE-EN ISO 17025.
5.3 Relación da norma UNE-EN ISO 17025 coa norma UNE-EN ISO 9001.
5.4 Estrutura da norma.
Tema 6: Aseguramento e control de calidade. 6.1 GMP: Boas prrácticas en fabricación.
6.2 GLP: Boas prácticas en laboratorios.
6.3 Sistema HACCP
Tema 7: Bioseguridad. 7.1 Definición.
7.2 Principios xerais da bioseguridad.
7.3 Niveis de contención.
7.4 Axentes biolóxicos.