Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A21 A24 B9 8 0 8
Proba obxectiva A1 A5 A7 B1 B3 B4 B5 B6 0 20 20
Traballos tutelados A1 A5 B1 B2 B6 B7 B8 B10 B13 B14 0 10 10
Sesión maxistral A24 A21 B11 B12 B15 20 16 36
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado