Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Visitarase un centro no cal utilizan ferramentas biotecnoloxicas relativas a reproducción en animais
Proba obxectiva Esta proba utilizarase co fin de evaluar o aprendizaxe e coñecementos, capacidades, aptitudes adquiridas nesta materia.
Traballos tutelados O alumno realizará en grupo ou individualmente un traballo escrito sobre algún aspecto da materia
Sesión maxistral Realizaránse exposiciones por parte dos profesores participantes no curso co á finalidade de transmitir coñecementos xerais da materia.
As exposicions levaránse a cabo mediante video conferencia e fomentarase o dialogo entre os alumnos e os profesores.