Temas Subtemas
TEMA 1.Química computacional Introducción
Métodos Ab Initio
Teoría do Funcional da Densidade
Métodos Semiempíricos
Funcións Base
Mecánica Molecular
Dinámica Molecular
Programas de Química Computacional
Cálculo de propiedades
TEMA 2. Química Física Supramolecular Tensioactivos en auga.
Tensioactivos en disolventes
Reactividade en medios microheteroxéneos: modelo simple da pseudofase e con intercambio iónico
TEMA 3. Recoñecemento Molecular e Biocatálise Sistemas receptor-ligando.
Receptores típicos: ciclodextrinas, poliéteres, siderófilos, dendrímeros, ..., ADN.
Ligandos de interese: ións, fármacos, pesticidas, cosméticos.
Aplicacións farmacolóxicas e industriais.
TEMA 4 Fotoquímica Aplicada Reaccións fotoquímicas. Fotocatálise
Fotoquímica Supramolecular. Fluoróforos e microentorno.
Procesos fotoquímicos en complexos supramoleculares.
Fluorescencia en proteínas. Tecnoloxía do ADN
TEMA 5. Electroquímica Aplicada Valoraciones potenciométricas.
Electrodos selectivos de ións. Potenciais de membrana.
Baterías e celdas de combustible.
Corrosión.