Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B3 B4 13 13 26
Recensión bilbiográfica B5 B6 B7 C5 1 10 11
Seminario A9 A11 B2 C1 7 28 35
Prácticas de laboratorio B1 B5 B6 B7 C3 C9 C11 20 40 60
Presentación oral C4 C6 C10 1 5 6
Proba de ensaio A1 A4 A7 A8 A20 3 9 12
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado