Temas Subtemas
Lección 1.- Concepto e evolución histórica do Dereito Mercantil 1.- O concepto de Dereito Mercantil.
2.- O Dereito Mercantil como categoría histórica: Orixe e evolución.
3.- A codificación mercantil.
4.- O Dereito Mercantil contemporáneo.
Lección 2.- As fontes do Dereito Mercantil. 1.- Plantexamento xeral.
2.- A Lei mercantil.
3.- Os usos de comercio.
4.- O Dereito común.
Lección 3.- A empresa. 1.- O concepto de empresa.
2.- Problemática xeral da transmisión "inter vivos" da empresa.
3.- A compraventa da empresa.
4.- O arrendamento e o usufructo da empresa.
Lección 4.- O empresario. 1.- O concepto de empresario.
2.- Clases de empresarios.
3.- A responsabilidade do empresario.
4.- O empresario individual.
5.- O exercizo da actividade mercantil por persoa casada.
6.- O empresario persoa xurídica.
Lección 5.- O Rexistro Mercantil. 1.- Nocións fundamentais sobre o Rexistro Mercantil.
2.- Suxeitos e actos inscribibles.
3.- Os Rexistros Mercantís Territoriais e as súas funcións.
4.- O Rexistro Mercantil Central e as súas funcións.
Lección 6.- A contabilidade do empresario. 1.- Nocións introductorias.
2.- A contabilidade formal: O deber de contabilidade, o segredo contable e a contabilidade como medio de proba.
3.- A contabilidade material: As contas anuais, os principios contables e a auditoría de contas.
Lección 7.- A representación do empresario. 1.- Nocións introductorias.
2.- O apoderado xeral ou factor.
3.- Os apoderados singulares.
Lección 8.- Teoría xeral da Propiedade Intelectual e da Competencia. 1.- A Propiedade Intelectual e o Dereito da Competencia.
2.- Características do réxime da Propiedade Intelectual.
3.- Características do réxime do Dereito da Competencia.
4.- Modalidades.
Lección 9.- As patentes. 1.- A patente de invención: Concepto, natureza e clases.
2.- A regulación española das patentes de invención.
3.- O Dereito supranacional de patentes.
Lección 10.- Outras creacións industriais. 1.- O modelo de utilidade.
2.- O deseño industrial.
3.- Outras modalidades.
Lección 11.- As marcas. 1.- Concepto e funcións da marca.
2.- O nacemento do dereito sobre a marca: Prohibicións.
3.- Contido do dereito sobre a marca.
4.- Nulidade e caducidade da marca rexistrada.
5.- Marcas internacionais e marcas da Unión Europea.
Lección 12.- Outros signos distintivos. 1.- O nome comercial.
2.- As denominacións xeográficas dos productos.
3.- Os nomes de dominio.
Lección 13.- O Dereito de Autor. 1.- O dereito de autor de obras literarias, artísticas e científicas.
2.- Os dereitos afíns.
3.- A protección do dereito de autor.
Lección 14.- A libre competencia. 1.- Réxime xurídico da libre competencia: Regulación española e Dereito Comunitario.
2.- Acordos e prácticas concertadas. Abuso de posición dominante.
3.- Falseamento da competencia por actos desleais. Control das concentracións empresariais.
4.- Axudas públicas.
5.- Órganos e sancións.
Lección 15.- Competencia desleal e publicidade económica. 1.- A lealtade na concurrencia mercantil e a Lei de Competencia Desleal.
2.- A cláusula xeral de prohibición.
3.- Os actos de competencia desleal.
4.- A publicidade económica.