Metodoloxías
Proba mixta
Descrición
A atención personalizada xenérica consiste na tradicional tutoría mediante a cal o profesor ponse a disposición dos alumnos nun momento temporal concreto, co obxeto de que éstes podan consultar ou solventar calquer problema con él de forma individualizada.

A atención personalizada na proba mixta ten lugar tras a súa evaluación. Na tradicional revisión, o profesor atenderá persoalmente ao alumno que o solicite, mostrándolle a proba xa realizada e explicándolle a corrección da mesma.

As MEDIDAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO CON RECOÑECEMENTO DE DEDICACIÓN A TEMPO PARCIAL centraranse, sempre tendo en conta a disponibilidade do alumnado, en establecer opcións sustitutorias daquelas partes de avaliación que, por mor das súas especiais circunstancias, non poden ser plenamente desenvolvidas. Deste xeito, a avaliación continua do alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial non será exactamente a mesma ca dos alumnos con dedicación plena, sendo modulada e adaptada a cada caso concreto, en atención ás circunstancias personais de cada un.