Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Dereito Mercantil: Dereito de sociedades e de títulos-valores/612G01022
Dereito Mercantil: Contratos empresariais. Dereito concursal e dereito marítimo/612G01035

Observacións

  É aconsellable o estudo continuo, e dende o inicio do curso, da asignatura.