Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 C6 3 5 8
Lecturas A1 A2 A6 B5 C6 0 10 10
Presentación oral A3 A5 A6 A7 B1 B2 B4 C8 2 10 12
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B9 B10 C1 C4 C6 C7 0 15 15
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 A7 B2 B3 B4 B10 C8 4 4 8
Sesión maxistral A1 A2 A3 A6 B5 B10 C6 C8 10 10 20
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado