Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Aconséllase a asistencia regular ás clases para poder seguir con aproveitamento a materia.