Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os alumnos apreciarán a importancia da historia e cultura no desenvolvemento da literatura, lingua e sociedade en países de fala inglesa. Examinarán fontes primarias e secundarias, aprendendo a comparar, contrastar e analizar criticamente. Coñecerán as causas detrás das diferenzas, o comportamento e a mentalidade culturais. Saberán relacionar os seus coñecementos nesta materia con outras materias do Grao en Inglés. Serán capaces de redactar textos /resumos correctamente. Serán capaces de expoñer os seus achados oralmente en beneficio dos seus compañeiros. Apreciarán que a cultura e a historia teñen moito que ver coa literatura e o desenvolvemento da lingua. A2
A6
A11
A15
A17
A18
A19
A20
A21
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C3