Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A15 A17 B8 2 0 2
Análise de fontes documentais A11 2 10 12
Lecturas A2 A11 A19 A20 A21 5 20 25
Investigación (Proxecto de investigación) A6 A18 B1 B6 C3 1 8 9
Proba mixta A2 A11 B7 2 10 12
Resumo A15 B4 2 10 12
Sesión maxistral A17 18 18 36
Prácticas a través de TIC B3 C3 10 18 28
Eventos científicos e/ou divulgativos B5 B8 2 2 4
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado