Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Comentario do programa; datas de traballos; normas; expectativas
Análise de fontes documentais Análise dunha gran variedade de fontes primarias e secundarias
Lecturas Textos variados como apoio ao coñecemento. Fontes informáticas.
Investigación (Proxecto de investigación) Reseña dun libro relacionado co programa
Proba mixta Proba escrita: respostas breves; redacción de pequenos comentarios; identificación de elementos significativos
Resumo Resumos de materiais escritos e de fontes informáticos para demostrar a comprensión e saber relacionar temas
Sesión maxistral Explicacións, orientacións, recomendacións para o estudo individual; foméntase a participación do alumnado
Prácticas a través de TIC Acceso a materiais e fontes a través de Internet. Estudo e avaliación crítica
Eventos científicos e/ou divulgativos Asistencia e participación nas charlas-coloquio organizadas na Facultade Pode implicar a redacción de informes breves.