Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A2 A6 A15 B4 B5 B8 B10 C2 C4 C7 7 9 16
Sesión maxistral A3 A16 A17 21 0 21
Análise de fontes documentais A11 A14 B1 B2 B3 B6 B7 B9 C3 C8 7 70 77
Proba mixta A2 A6 A15 A16 B7 C2 1 10 11
Proba de ensaio A1 A2 A6 A9 A10 A11 A15 A16 A17 B1 B5 B6 C2 6 18 24
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado