Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Debate dirixido
Sesión maxistral Presentación de contidos e análise textual
Análise de fontes documentais Analise textual e respostas razonados sobre a leitura persoal dos textos.
Proba mixta Estas probas de tipo teórico-práctico poden incluir preguntas breves así como exercicios máis longos e complexos (essay questions).
Proba de ensaio Traballo escrito de análise e comentario textual