Metodologías Descripción
Discusión dirigida Debate dirixido
Sesión magistral Presentación de contidos e análise textual
Análisis de fuentes documentales Analise textual e respostas razonados sobre a leitura persoal dos textos.
Prueba mixta Estas probas de tipo teórico-práctico poden incluir preguntas breves así como exercicios máis longos e complexos (essay questions).
Prueba de ensayo/desarrollo Traballo escrito de análise e comentario textual