Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura Norteamericana 1/613G03024
A Literatura Inglesa e a súa Crítica/613G03032
Literatura e Artes Visuais/613G03044

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Técnicas de Redacción e Argumentación/613G03027
A Literatura Inglesa e a súa Crítica/613G03032

Materias que continúan o temario
Literatura Poscolonial/613G03026
Literatura Inglesa e Xénero/613G03043
Literatura Norteamericana nos seus Textos/613G03047

Observacións