Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A8 B3 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C3 1 54 55
Seminario B1 B3 B5 C2 C4 C5 8 0 8
Análise de fontes documentais A8 B1 B3 B5 C2 C4 C5 11 0 11
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado