Metodoloxías
Traballos tutelados
Análise de fontes documentais
Descrición
O profesorado atenderá as dúbidas que poidan xurdir por parte dos alumnos no estudo utilizando os materiais docentes para a modalidade a distancia.

Durante a realización dos traballos tutelados os profesores farán un seguimento do traballo do alumno.