Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A25 A28 B1 B2 B3 B7 C1 14 35 49
Presentación oral B1 B2 B3 B7 C1 2 12 14
Proba obxectiva A25 A28 B1 B3 B7 C1 2 12 14
Sesión maxistral A25 A28 B3 B7 21 31 52
Traballos tutelados A25 A28 B1 B2 B3 B7 C1 7 14 21
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado