Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1. Coñecer o contexto galego no marco dos movementos migratorios en España, o perfil dos emigrantes e o contexto das principais sociedades receptoras. Identificar a importancia das cadeas migratorias, como ferramenta facilitadora da migración e a súa posterior inserción nos países de acollida, así como xeradora dela identidade española no exterior. Identificar e valorar o impacto que la emigración tivo en Galicia. AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM7
AM9
AM11
BM1
BM3
CM5
2. Identificar a complexidade migratoria de Galicia actual consecuencia da emigración histórica en Galicia (tipoloxía da inmigración). Analizar o impacto que a crise ten nos movementos migratorios galegos. AM1
AM2
AM4
AM6
AM7
AM9
AM11
BM1
BM3
BM6
CM5
3. Coñecer as investigacións que abordan os movementos migratorios galegos desde diferentes disciplinas, desde unha perspectiva de xénero e xeracional. Coñecer e dominar as diferentes metodoloxías, utilizadas para o estudo das migracións. AM1
AM2
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10
AM11
BM1
BM2
BM3
BM12
BM13
CM1
CM5
4. Interpretar os coñecementos teóricos e prácticos, relacionar as migracións a América e Europa co contexto migratorio galego actual. Ser capaz de comunicalos de forma oral e por escrito. AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM8
AM9
AM10
AM11
BM1
BM2
BM3
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM13
CM1
CM5