Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Facilitarase material polas profesoras: lecturas, datos estatísticos, documentais ou películas. Para a súa consulta e análise crítico.

Os documentos e material compartiranse a través da plataforma Moodle.
Traballos tutelados A materia avaliarase a través da realización dun traballo escrito individual, no que se relacionarán os diferentes contidos da materia (teóricos e prácticos)
As instrucións para a realización do traballo compartiranse a través da plataforma Moodle.

Guiarase ao alumnado na realización do traballo tutelado, mediante a atención personalizada.