Temas Subtemas
1. DESEÑO DA INVESTIGACIÓN
1.1. Paradigmas
1.2. Tipoloxías
1.3. Fases e organización da investigación
1.4. Marcos e conceptos
1.5. Ferramentas de axuda á investigación
2. TÉCNICAS CUALITATIVAS 2.1. Observación
2.2. Entrevistas
2.3. Uso de documentos
3. TÉCNICAS CUANTITATIVAS 3.1. Traducción empírica da teoría
3.2. Cuasalidade e experimento
3.3. Fontes estatísticas oficiais
3.4. Enquisas
3.5. Mostraxe
3.6. Escalas
4. ANÁLISE 4.1. Preliminares e protocolos
4.2. Probas de contraste
4.3. Paquetes estatísticos
4.4. Presentación de informes