Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva Exame escrito sobre a materia vista en clase 50
Traballos tutelados Traballo escrito, eventualmente exposto en clase. 20
Solución de problemas Tarefas semanais que realizan os alumnos fóra da horas presenciais 30
 
Observacións avaliación