Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral do profesor da materia da asignatura
Proba obxectiva Exame da materia vista en clase
Traballos tutelados Traballo en profundidade sobre un tema relacionado coa materia
Solución de problemas Corrección de tarefas que semanalmente deben realizar os/as alumnos/as