Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A5 B1 B3 B4 B8 B9 B14 B20 C5 C6 18 36 54
Proba práctica A2 A3 A4 B5 B14 B17 B19 B20 C1 C2 C5 C7 18 72 90
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado