Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases teóricas nas que se explicarán os principais contidos de cada unidade didáctica. Asignaranse unha serie de lecturas que serán necesarias para o debate e participación na clase.
Proba práctica Ao final de cada unha das Sesións I, II e III realizarase unha proba práctica avaliable que consistirá na elaboración dunha reflexión crítica sobre un tema relacionado con cada un dos contidos das sesións (coa extensión e formato de letra indicados en moodle). Esta proba práctica entregarase a través da entrega de tarefas de Moodle en formato .PDF; nun arquivo cuxo nomee identifique ao/á estudante. Estas tres probas terá un peso de 10% (proba 1), 10% (proba 2) e 20% (proba 3) e representarán en conxunto o 30% da nota final da materia. As tres probas deberán estar entregadas no formato e vía sinalada nas datas establecidas pola profesora no primeiro día do curso. Estas datas indicaranse no calendario moodle da materia.

O alumnado pendente de aprobar a materia na segunda oportunidade poderá entregar as tres prácticas en calquera momento do segundo cuadrimestre, contactando previamente coa profesora e tendo en conta as limitacións de prazos sinalados pola actas.