Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Fontes de información e técnicas estatísticas para a análise das políticas sociais/615525007
Austeridade e precariedade na era da globalización/615525002

Materias que continúan o temario
Cambios sociodemográficos e territoriais/615525023
Deseño, xestión e avaliación de políticas sociais/615525009

Observacións

 Así mesmo para cumprir co obxectivo sostible vinculado ao Green Campus:  

1. A entrega de tarefas que se realice nesta materia producirase en formato virtual e/ou soporte informático 

2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos  

3. En todo momento teranse en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores de sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

 Traballarase tamén para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.  

Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso adecuado, igualitario e proveitoso á vida universitaria