Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 A4 A7 A8 B1 B2 B4 B12 B18 C3 C4 0 52 52
Seminario A1 A2 B2 B20 B21 B22 C1 C2 C4 C6 22 0 22
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B2 B4 B5 B8 B13 B14 B18 B19 B20 C3 C4 C5 C6 16 0 16
Eventos científicos e/ou divulgativos B6 B13 B14 B18 B19 B20 B21 C3 C4 C5 4 0 4
Portafolios do alumno A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B4 B5 B6 B8 B13 B14 B18 B19 B20 B21 B22 C1 C5 C6 C7 0 56 56
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado