Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Analizar as políticas e os programas destinados á atención ás persoas maiores e/ou en situación de dependencia AM2
AM4
AM5
AM21
AM23
AM24
BM4
BM7
BM14
CM1
CM3
CM5
CM6
Coñecer e explicar o desenvolvemento xurídico-legal das políticas de atención á dependencia en España e no contexto da Unión Europea. AM3
AM4
AM5
AM6
BM7
BM14
BM18
CM1
CM3
CM5
CM6
Propoñer políticas, programas e plans de intervención destinados á poboación maior e/ou en situación de dependencia AM3
AM25
AM26
BM2
BM4
BM7
BM13
BM15
CM1
CM3
CM5
CM6