Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A3 A4 A6 A24 A25 A26 B2 B7 B13 B15 C1 C5 C6 6 14 20
Discusión dirixida A4 A5 A6 A21 A24 B2 B14 B18 C5 C6 6 15 21
Lecturas A2 A3 A5 A23 A24 B4 B14 C3 C5 8 20 28
Proba de ensaio A2 A4 A5 A6 A21 2 38 40
Seminario A4 A5 A6 A21 A25 A26 B2 B7 B13 B15 B18 C1 C3 C5 C6 4 26 30
Sesión maxistral A2 A4 A5 A21 A23 A24 B4 B14 C5 7 0 7
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado