Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A22 A23 A24 A25 A26 B2 B4 B6 B7 B14 B20 B21 C1 C3 C4 C5 C7 6 12 18
Actividades iniciais A23 A25 B19 C6 1 0 1
Estudo de casos A23 A24 B4 B6 B14 B20 B21 C1 C3 C5 14 24 38
Discusión dirixida A23 A24 B4 C1 C3 C4 C5 C6 C7 13 0 13
Análise de fontes documentais A22 A23 A24 A25 A26 B2 B4 B6 B14 B20 B21 C1 C5 C6 C7 4 12 16
Portafolios do alumno A23 A24 B2 B4 B7 B14 B17 B19 B21 C1 C3 C4 C5 C6 C7 2 10 12
Aprendizaxe servizo A22 A23 A24 A25 A26 B2 B4 B6 B7 B14 B17 B19 B20 B21 C1 C3 C4 C5 C6 C7 2 8 10
Seminario A22 A23 A24 B2 B4 B6 B7 B14 B17 B19 B20 B21 C1 C3 C4 C5 C6 C7 6 12 18
Eventos científicos e/ou divulgativos A23 A24 B4 B14 B20 B21 C1 C3 C4 C5 C6 C7 2 4 6
Proba oral A22 A23 A24 A25 A26 B2 B4 B6 B7 B14 B17 B19 B20 B21 C1 C3 C4 C5 C6 C7 2 12 14
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado