Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Portafolios do alumno A23 A24 B2 B4 B7 B14 B17 B19 B21 C1 C3 C4 C5 C6 C7 Deberá entregarse un cartafol no que se recolla unha descripción e reflexión crítica sobre o proceso de ensinanza-aprendizaxe vivido ao longo da materia (actividades docentes, traballo grupal, etc.) 30
Proba oral A22 A23 A24 A25 A26 B2 B4 B6 B7 B14 B17 B19 B20 B21 C1 C3 C4 C5 C6 C7 Presentación oral (do traballo desenvolvido ao longo da materia mediante aprendizaxe colaborativa e servizo)
• Defensa grupal
Traballo entregado (15%)
Presentación oral (15%)
• Defensa individual-ante preguntas das avaliadoras (25%)
55
Aprendizaxe colaborativa A22 A23 A24 A25 A26 B2 B4 B6 B7 B14 B20 B21 C1 C3 C4 C5 C7 Avaliarase a participación e contribución individual no traballo desenvolvido na aula.

15
 
Observacións avaliación


1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:


1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático


1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos


1.3. De se realizar en papel:


- Non se empregarán plásticos.


- Realizaranse impresións a dobre cara.


- Empregarase papel reciclado.


- Evitarase a impresión de borradores.


2.- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural


3.- Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais


4.- Segundo se recolle nas distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria deberase incorporar a perspectiva de xénero nesta materia (usarase
linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos os sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas...)


5.-
Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes
sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade


6. Deberanse detectar situacións de discriminación por razón de xénero e proporanse accións e medidas para corrixilas


7.
Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas,
sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un
acceso axeitado,
igualitario e proveitoso á vida universitaria