Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A8 A21 A23 A35 A36 B3 B6 B9 B13 B16 B24 B26 B27 C1 C4 C8 0 25 25
Mapa conceptual A8 A21 A24 B3 B6 B13 B21 B24 B26 B27 C1 2 8 10
Proba obxectiva A8 A24 B6 B21 B27 C1 2 25 27
Recensión bilbiográfica A8 A24 B6 B21 B26 B27 C1 0 30 30
Sesión maxistral A8 A21 15 0 15
 
Atención personalizada 5.5 0 5.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado