Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Transmitir mensaxes audiovisuais. A1
Realizar produtos audiovisuais. A2
Dominar diferentes técnicas relativas á creación e á produción audiovisual. A7
Ter coñecemento dos principais códigos da mensaxe audiovisual. A12
Expresarse con corrección, tanto a nivel oral como a nivel escrito, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. B6
Comprender e expresarse con corrección, a nivel oral e escrito, nun idioma estranxeiro. B7
Utilizar os instrumentos básicos das tecnoloxías da información e das comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da profesión e para a aprendizaxe ao longo da vida. B8
Desenvolverse para formar parte dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida e solidaria a fin de poder analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e ofrecer solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. B9
Ser capaz de comprender a relevancia da cultura emprendedora e de coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. C1
Valorar de maneira crítica o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñíbel para resolver os problemas que deben encararse no exercicio da profesión. C2
Aceptar como cidadán/á e como profesional a relevancia da aprendizaxe ao longo da vida. C3
Ser capaz de se desenvolver para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, para poder analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e ofrecer solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4