Temas Subtemas
1. Expresión oral 1.1. Vocalismo e consonantismo
1.2. Modelos de entoación
1.2. Dicción e locución
1.3. Estratexias de comunicación oral
2. Expresión escrita

2.1. O estándar ortográfico e morfolóxico. Aproximación á normativa da lingua galega
2.2. Un modelo culto para o galego: a necesidade da diferenza (exemplificación nalgúns fenómenos: CD sen “a”, infinitivo flexionado, futuro do subxuntivo etc.)
2.3. Principais particularidades da lingua escrita
3. Tipoloxía discursiva

3.1. Textos escritos e textos orais formais // Planificación, redacción e revisión de textos monolóxicos (presentacións) e dialóxicos (debates, mesas redondas) // Xéneros discursivos nos medios de comunicación
3.2. Linguaxe de especialidade: o galego profesional no ámbito da comunicación audiovisual // Vocabulario técnico e fraseoloxía
4. Comunicación non verbal

4.1. Linguaxe corporal
4.2. Cortesía
4.3. Técnicas de dramatización