Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A7 A12 B6 B7 B8 B9 C2 C4 6 36 42
Sesión maxistral A7 A12 B9 C1 C2 14 15 29
Obradoiro A1 A2 A7 A12 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 17 16 33
Presentación oral A1 A12 B6 2 18 20
Proba mixta A1 A7 B6 B8 C2 3 20 23
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado