Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A7 B2 B3 B5 B6 26 31.2 57.2
Obradoiro A8 B4 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C3 C4 C7 25 25 50
Estudo de casos A6 A7 A8 B1 C6 C8 C9 0 28.8 28.8
Proba obxectiva A6 A7 A8 12 0 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado