Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C6 25 25 50
Proba obxectiva A4 A5 A7 B2 B1 B3 B4 B5 B6 5 29 34
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A7 B2 B1 B3 C4 C5 C7 C8 17 34 51
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado