Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
A atención personalizado ó alumno levarase a cabo no despacho da tituoría e nas propias aulas. Se ben o tempo programado é de 15 horas, o profesor disporá dun maior número de horas para esta labor. Polo tanto, a atención personalizada débese entender coma unha labor continua. Tamén se poderá informar sobre fontes de datos económicos. Nesta actividade de atención personalizada ó alumno se inclue a acción de titoría en grupos reducidos a razón de 4 horas por cada grupo de 15 alumnos. Esta actividade está incluida nas 15 horas de atención personalizada ó alumno que se recolle no apartado 4: Planificación.