Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Recoméndase un alto grao de participación nas clases. Resolver as dúbidas que xurdan nas explicacións do profesor e/ou no estudo persoal, recorrendo se fose necesario á atención personalizada